top of page

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Dekotila:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 22.6.2023. Viimeisin muutos 22.6.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Dekotila

Y-tunnus: 2841020-4

Postiosoite: Cygneuksenkatu 7D40, 00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö: Johanna Jämsä

Yhteystiedot: johanna.jamsa@dekotila.fi, +358 50 3515112

3. Rekisterin nimi

Dekotilan asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:


– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen ostosopimusta).

Henkilötietojen käsittelyn päätarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Dekotilan ja Asiakkaan välisen sopimuksen täytäntöön paneminen ja osin Asiakkaan antama suostumus (esimerkiksi markkinoinnin osalta).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Dekotilan palvelun toteuttaminen asiakkaille, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakaspalvelun toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta sekä viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen. Henkilötietoja käsitellään raportoinnin tarpeisiin, maksuliikenteen hoitamiseksi, sekä Dekotilan liiketoiminnan kehittämiseen. Rekisterin käsittelyyn liittäviä tehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, tilauspäivämäärät, kellonajat, sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, kuten kuvat kohteista. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten yhteydenoton yhteydessä verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten käyttäjän selain, IP-osoite, käynnin kellonaika ja verkko-osoite, josta asiakas on tullut verkkosivulle.

Tiedot säilytetään riittävän pitkään lakivaatimusten täyttämiseksi (esimerkiksi ostotapahtumien rekisteröintiin liittyvät vaatimukset). Rekisterin käsittelyyn liittäviä tehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Dekotila säilyttää henkilötietoja rekisterissä kunnes peruste tietojen säilyntään päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä (esimerkiksi säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitsemme sopimuksen täytäntöön panemiseen sekä esimerkiksi kirjanpitosäännöksistä johtuen kymmeneen vuoteen asti).

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa mahdollisiin muihin Dekotilan omiin henkilörekistereihin tai markkinointirekisteriin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille muutoin kuin erillisen sopimuksen tai suostumuksen mukaan.

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolelle, mutta tarvittaessa ne voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Dekotila huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Yhteydenotot

Tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä kohdassa 2. mainittuun henkilöön. Pyrimme sopimaan mahdolliset erimielisyydet ensisijaisesti sopimalla. Voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetulle: Tietosuojavaltuutettu, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki.

bottom of page